FALL USKG 2023 Class Schedule

2023 FALL USKG Golf Calendars:  
FALL SCHEDULEUS Kids Golf After School Learning Program 
Beginner Levels


300220(11) Tuesdays September 5 - October 3Levels 1-3Ages 6-104:15-5:15pm$125
300220(12) Tuesdays September 5 - October 3Levels 1-3Ages 8-125:30-6:30pm$125
300220(13) WednesdaysSeptember 6 - October 4Levels 1-3Ages 6-104:15-5:15pm$125
300220(14) WednesdaysSeptember 6 - October 4Levels 1-3Ages 8-125:30-6:30pm$125
300220(15) Tuesdays October 17 - November 21Levels 1-3Ages 6-104:15-5:15pm$125
300220(16)WednesdaysOctober 18 - November 15Levels 1-3Ages 6-104:15-5:15pm$125


Mastered Levels 1-3 - Intermediate Levels  

300221(04)ThursdaysSeptember 7 - October 5Levels 4-5
4:15-5:15pm$125
300221(05)ThursdaysOctober 19 - November 16Levels 4-10
4:15-5:15pm$125


Mastered Levels 4-5 - Advanced Levels

300222(03)ThursdaysSeptember 7 - October 5Levels 6-10
5:30-6:30pm$125
300221(05)ThursdaysOctober 19 - November 16Levels 4-10
4:15-5:15pm$125

FALL Schedule - USKG sept 5 - oct19 (2)

FALL Schedule - USKG October 17 - December 7